top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Tractor-Onderdelen.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt:

"De Webshop": Tractor-Onderdelen.nl, hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze". Dit is de natuurlijke rechtspersoon die de producten via tractor-onderdelen.nl aanbiedt aan de consument.

"De Klant": Ook wel de consument genoemd. Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat via de webshop.
“overeenkomst op afstand”: De overeenkomst, afgesloten op afstand, aangeboden door de webshop en aangegaan door de klant. Zowel telefonisch als digitaal via de webshop.

"Producten": De goederen (onderdelen, etc) die beschikbaar zijn voor aankoop in de webshop.

"Diensten": Eventuele extra diensten die door de webshop worden aangeboden.

"De Website": De website bereikbaar via het domein tractor-onderdelen.nl.

“Bedenktijd”: De wettelijke termijn waarbinnen de consument gebruik mag maken van zijn herroepingsrecht op de koop overeenkomst.

“Herroepingsrecht”: De wettelijke term wanneer een consument af ziet van zijn overeenkomst op afstand.

“Duurzame gegevensdrager”: Ieder middel, waaronder: papier, usb’s, computers, harde schijven, e-mails, etc. Waar een consument gegevens kan opslaan over een langere periode en deze later kan raadplegen.
 

2. Identiteit van de ondernemer
Reijnen Mechanisatie
Nieuweweg 79a 5853EP Siebengewald
Info@reijnenmechanisatie.nl
KvK nummer: 12010677

 

3. Toepasselijkheid
1. De algemene voorwaarden die hier beschrijven staan zijn van toepassing op iedere, op afstand gesloten overeenkomst tussen de ondernemer en consument.

2. De algemene voorwaarden word op verschillende wijze langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. Op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.  Wanneer dit voor de consument redelijkerwijs niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst word gesloten aangegeven worden op welke manier de consument deze voorwaarden kosteloos per post of e-mail kan ontvangen.
3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een artikelnummer dat leidend is voor het onderdeel en heeft daarnaast een korte en bondige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet aan de overeenkomst.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de eventuele kosten van aflevering;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
• indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
• de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
• de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 15 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Tractor-onderdelen.nl heeft het recht de koop overeenkomst te annuleren mocht het pakket groter zijn dan de standaardafmeting genoemd in het opgestelde verzendbeleid. Indien het pakket groter is dan de standaardafmeting word er telefonisch of via e-mail contact gezocht met de klant voor een eventuele bijbetaling van verzendkosten. Mocht de klant hier binnen 5 werkdagen niet op gereageerd hebben of niet akkoord gaan met de verzendkosten voorgesteld vanuit de verkoper word de koop overeenkomst ontbonden.

Artikel 12 - Duurtransacties
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling
1. De betaling aan de webshop, word direct gedaan bij de 'check-out'. Een product word niet verzonden voordat de betaling is ontvangen. Hier kunnen geen rechten aan ontleent worden. 

Artikel 14 - Klachtenregeling
Lid 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Lid 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Lid 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 16 – Verzendbeleid
Standaard Verzendkosten: €9.95
Niet standaard verzendkosten (hieronder vallen pakketten groter dan 176x78x58 en/of een gewicht zwaarder dan 23 Kg): Nader overeen te komen, mogelijk met een extra betaling.
Lid 1. Standaard Verzendkosten - 1.1. Onze standaard verzendkosten bedragen €9.95 voor bestellingen binnen Nederland. Dit geldt voor pakketten die voldoen aan de standaardafmetingen en gewichtslimieten. De standaardafmetingen zijn pakketten kleiner dan 176x78x58cm met een gewicht dat minder is dan 23kg.
1.2. Indien het pakket groter is dan de standaardafmeting word er telefonisch of via e-mail contact gezocht met de klant voor een eventuele bijbetaling van verzendkosten. Mocht de klant hier binnen vijf werkdagen niet op gereageerd hebben of niet akkoord gaan met de verzendkosten voorgesteld vanuit de verkoper, word de koop overeenkomst ontbonden.

Lid 2. Levertijd - Zodra wij een bestelling hebben ontvangen word deze op de eerst volgende werkdag klaargemaakt voor verzending en op de post gedaan. U ontvangt van ons een track & trace code op de mail. Deze word automatisch verstuurd vanuit PostNL zodra uw pakket is aangemeld voor verzending. Doorgaans levert postNL binnen 2-3 werkdagen uw pakket. Het bovenstaande heeft echter enkel betrekking op pakketten geleverd door postNL. Palletverzendingen worden zoals beschreven in lid 4 – palletzendingen gedaan en nemen doorgaans een langere levertijd in beslag.

Lid 3. Extra Kosten voor Zware of Grote Pakketten - Houd er rekening mee dat voor pakketten die zwaarder zijn dan 23 kg of groter zijn dan 176x78x58 cm extra verzendkosten van toepassing kunnen zijn. In dergelijke gevallen nemen we eerst telefonisch contact met u op om de extra kosten te bespreken voordat we de verzending regelen.

Lid 4. Palletzendingen - Sommige producten vereisen palletverzending vanwege hun omvang of aard. De prijzen voor palletzendingen variëren doorgaans tussen €50 en €200, afhankelijk van het product en de bestemming. Als uw bestelling een palletzending vereist, nemen we eerst telefonisch of via e-mail contact met u op om de kosten te bespreken. Aanvullende informatie staat in paragraaf 1, lid 2.

Om een palletzending te kunnen regelen, is het essentieel dat u tijdens het bestelproces een correct telefoonnummer en e-mailadres opgeeft. Uw medewerking is cruciaal om ervoor te zorgen dat de palletzending soepel en efficiënt verloopt.

Bij palletzendingen dient er een extra betaling vooraf te worden voldaan en moet u akkoord gaan met de kosten, voordat de verzending wordt georganiseerd. Wanneer beide partijen het niet eens worden over de extra kosten van een palletzending word de koopovereenkomst na vijf dagen ontbonden en krijgt u het reeds betaalde bedrag retour.

Lid 5. Aanvullende informatie - Voor vragen of aanvullende informatie over ons verzendbeleid kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via info@reijnenmechanisatie.nl.

Bedankt voor uw vertrouwen in Tractor-Onderdelen.nl. We zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat uw bestelling veilig en op tijd bij u aankomt.

Artikel 17 – Retourbeleid
Retourbeleid Tractor-Onderdelen.nl

Dit retourbeleid is van toepassing op aankopen gedaan bij Tractor-Onderdelen.nl (hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze"). We streven ernaar om jouw tevredenheid te waarborgen bij het winkelen in onze webshop. Als je om welke reden dan ook niet tevreden bent met je aankoop, bieden we je de mogelijkheid om het product te retourneren volgens de voorwaarden zoals hieronder uiteengezet.

 

Retour adres:

Reijnen Mechanisatie

Nieuweweg 79a, 5853EP

Siebengewald Nederland

 

Lid 1. Retourtermijn - Je hebt het recht om je aankoop binnen 14 dagen na ontvangst van het product te retourneren zonder opgaaf van reden.

 

Lid 2. Voorwaarden voor retournering:  Om in aanmerking te komen voor retournering, moet het product aan de volgende voorwaarden voldoen: Het product moet ongeopend zijn, Het product moet ongebruikt zijn, Het product moet zich in de originele verpakking bevinden, inclusief alle bijbehorende accessoires en documentatie. Mocht u een defect of beschadigd product hebben ontvangen, neem dan voorafgaande aan het retourneren contact op met onze klantenservice. Wij ontvangen graag een aantal foto's voordat u het product retour zend.

 

Indien het product niet aan deze voorwaarden voldoet, behouden wij ons het recht voor om de retournering te weigeren of een waardevermindering toe te passen. Wanneer u een onderdeel in een gesloten (plastic)verpakking krijgt en deze is geopend brengen wij een waardevermindering van 30% in rekening.

 

Lid 3. Retourkosten - Houd er rekening mee dat de kosten voor het retourneren van het product voor jouw eigen rekening zijn, tenzij het product defect of verkeerd geleverd is. 

 

Lid 4. Hoe te retourneren - Om een product te retourneren, volg je deze stappen:
- Neem binnen 14 dagen na ontvangst van het product contact op met onze klantenservice via [info@reijnenmechanisatie.nl] om je retour aan te melden.

- Verpak het product zorgvuldig (in de originele verpakking).

- Voeg de originele factuur of een handgeschreven papier met daarop uw bestelnummer, klantnummer en contact informatie toe aan het pakket.

- Stuur het pakket terug naar het opgegeven retouradres.

- U bent zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending! Houd hier rekening mee. Bij dure artikelen raden wij een verzekerde zending aan. Tenzij het product beschadigd is.

 

Lid 5. Terugbetaling - Zodra we het geretourneerde product hebben ontvangen en gecontroleerd op naleving van ons retourbeleid, zullen we overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag, inclusief eventuele standaardverzendkosten voor de verzending. De terugbetaling zal worden gestort op het rekeningnummer waar de oorspronkelijke bestelling mee is betaald.

 

Lid 6. Contact - Voor vragen over ons retourbeleid of om een retour aan te melden, kun je contact opnemen met onze klantenservice via info@reijnenmechanisatie.nl of +31(0)485-441353. Dit retourbeleid is voor
 

Artikel 18 - Cookiebeleid - Tractor-onderdelen.nl

Dit Cookiebeleid is van toepassing op de website tractor-onderdelen.nl (hierna aangeduid als "de Website"), beheerd door [Jouw bedrijfsnaam of juridische entiteit] (hierna aangeduid als "wij", "ons" of "onze"). In dit beleid leggen we uit wat cookies zijn, hoe we ze gebruiken op onze Website en welke keuzes je hebt met betrekking tot het beheer van cookies.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer je onze Website bezoekt. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënter te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de Website.

Onze gebruikte cookies
Op tractor-onderdelen.nl gebruiken we de volgende soorten cookies:

Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn essentieel om de Website goed te laten functioneren. Ze stellen je in staat om door de Website te navigeren en de functies ervan te gebruiken.

 

 

Prestatiecookies: Deze cookies verzamelen informatie over hoe je onze Website gebruikt, zoals welke pagina's je het meest bezoekt. Deze gegevens worden geaggregeerd en geanonimiseerd, en worden alleen gebruikt om de prestaties en functionaliteit van de Website te verbeteren. Wij kunnen op geen enkele mogelijkheid zien wie jij bent en de verzamelde data koppelen aan een persoon. 

Functionele cookies: Deze cookies onthouden keuzes die je maakt, zoals taalvoorkeuren en ingevulde formulieren, om je een meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.

Trackingcookies van derden: We kunnen cookies van derden gebruiken, zoals die van Google Analytics, om informatie te verzamelen over je online activiteiten en om ons te helpen de Website en onze marketinginspanningen te verbeteren. Dit gaat hand in hand met de Prestatie cookies. Deze cookies zijn ter verbetering van de webshop en het achterhalen welke pagina's het meest bezocht worden etc.

Je cookievoorkeuren beheren: Je kunt je cookievoorkeuren op elk moment beheren door naar de cookie-instellingen op onze Website te gaan. Hier kun je cookies accepteren of weigeren, en je kunt ook specifieke voorkeuren instellen voor verschillende soorten cookies.

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van bepaalde cookies de functionaliteit van de Website kan beïnvloeden.

Meer informatie: Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en welke gegevens we verzamelen, raadpleeg ons Privacy beleid.

Contact: Als je vragen of opmerkingen hebt over ons cookiebeleid, neem dan contact met ons op via info@reijnenmechanisatie.nl

Artikel 19: Privacy beleid - Informatie die we verzamelen

Cookies en Google Analytics-gegevens
Wanneer u onze Website bezoekt, kunnen we cookies en Google Analytics gebruiken om informatie te verzamelen over uw browsegedrag en de prestaties van de Website. Deze gegevens worden geaggregeerd en geanonimiseerd en worden gebruikt om de Website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.

Persoonsgegevens bij bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst op onze Website, verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Aflever adres

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken en uitleveren van uw bestellingen.

 

 

Gebruik van uw informatie
We gebruiken de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden:
Verbetering van de Website en de gebruikerservaring.
Verwerking en levering van uw bestellingen.
Communicatie met u met betrekking tot uw bestellingen.
Indien u tijdens het bestelproces aangeeft onze nieuwsbrief te willen ontvangen, gebruiken we uw e-mailadres om u op de hoogte te houden van onze aanbiedingen en updates.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden standaard bewaard gedurende een periode van 12 maanden vanaf het moment van verzameling. Na deze periode worden uw gegevens verwijderd uit onze database.
Indien u een nieuwe bestelling plaatst binnen deze 12 maanden, worden uw persoonsgegevens opnieuw voor 12 maanden bewaard vanaf het moment van de nieuwe bestelling.

Beveiliging van uw gegevens
Uw persoonsgegevens, inclusief adresgegevens, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving beheerd door WIX.com. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en doen er alles aan om de veiligheid van deze gegevens te waarborgen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in onze database in te zien of te laten verwijderen. Als u uw gegevens wilt laten wissen, neem dan contact met ons op via:

Tractor-onderdelen.nl
Telefoonnummer: 0485 441353
E-mailadres: info@reijnenmechanisatie.nl

Wijzigingen in ons privacy beleid

We behouden ons het recht voor om dit privacy beleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst en de datum van de laatste wijziging zal worden bijgewerkt.

Laatst bijgewerkt op: 07-09-2023.

bottom of page